Športový poriadok 2021

Športový poriadok 2021

14. júna 2020 Nezaradené, Zápisnice 2

Vykonávacie nariadenia

platné pre rok 2021 pre podujatia CASSOVIA CUP

Nezávisle na iných športových poriadkoch sa jazdci svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať nároky na usporiadateľa alebo jeho zástupcov, respektíve funkcionárov, či už arbitrážou, tribunálom, alebo iným spôsobom neuvedeným v športových poriadkoch SMF, FIM,UEM za škody spôsobené ich činnosťou, chybou, nedbanlivosťou alebo opomenutím. Jazdec (u detí do 18 rokov rodič alebo právny zástupca) svojim podpisom potvrdzuje, že sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť v rámci svojho tréningu , svoju jazdu prispôsobí podmienkam stavu trate, tak aby neohrozil na zdraví, živote a majetku seba, spolujazdcov a okolo stojacích prizerajúcich sa ľudí, organizátorov a činovníkov, taktiež motorové vozidlá a majetok tretej strany. A v plnej miere na seba preberá celú zodpovednosť za ním zavinené následky a škody a plne zodpovedá aj za svoj doprovod. Prehlasuje, že je zdravý, nepožil alkoholické ani iné omamné látky ovplyvňujúce schopnosť riadenia motocykla a má uzatvorené úrazové poistenie pre motocyklový šport. Prevzatie týchto vykonávacích nariadení a ich dodržiavanie jazdec potvrdil svojim podpisom na technickej karte a bude sa nimi riadiť na každom podujatí CC 2021

Prizerajúci sa ľudia vstupujú do areálu na vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ nepreberá na seba zodpovednosť za ich zdravie, bezpečnosť, napriek tomu v nebezpečných oblastiach (v doskoku lavice, zákrute) vytvorí okrem vypáskovanej časti trate bezpečnostnú zónu vytvorenú páskou a výstražnými nápismi, ktoré je povinný dodržiavať aj jazdcov doprovod pod hrozbou vylúčenia jazdca za vstup do takého priestoru. V nebezpečnej oblasti usporiadateľ umiestňuje maršalov, ktorých pokyny je jazdec povinný akceptovať a zároveň dbať aj na ich bezpečnosť aby ich neohrozil

ÚPLNÝ ŠPORTOVÝ PORIADOK CASSOVIA CUP 2021

Voľného športového podujatia CASSOVIA CUP 2021 sa môže zúčastniť každý jazdec, ktorý sa prezentuje v deň konania podujatia a podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte vyjadrí súhlas s podmienkami danými pre dané podujatie jazdcov rozdelený do skupín podľa výkonnosti alebo na základe schváleného postupového kľúča z predchádzajúcich ročníkov podujatí

CASSOVIA CUP 2005 -2007, ASKOF CASSOVIA CUP 2008- 2009, CASSOVIA CUP 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
Podujatie je pripravované na základe dobrovoľnosti ľudí bez finančného ohodnotenia alebo vzniku akéhokoľvek pracovného pomeru alebo záväzku s cieľom rozvíjať talent a vzťah mladých ľudí k motocyklovému športu. Poplatok (schválený na sedení klubov na začiatku sezóny ) vyberaný v deň zápisu slúži na pokrytie nákladov usporiadateľa na prípravu trate, jej vypáskovanie a na náklady spojené s jej používaním. V cene zápisného je zahrnuté teplé jedlo a nápoj pre jazdca.
Jazdec plne preberá na seba zodpovednosť za ním spôsobené vzniknuté ujmy na zdraví, živote a majetku voči svojej osobe, spolujazdcom, činovníkom a prizerajúcim sa ľuďom a zodpovedá aj za svoj doprovod. Jazdec alebo jeho doprovod svojim podpisom dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na danom podujatí ako aj počas celého roku a pri spracovaní celkových výsledkov.Svoj súhlas potvrdzuje podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte a vyplatením zápisného.

1. SKUPINY :

1/1 Dorast : skupina sa rozdeľuje na tri skupiny 50ccm, 65 ccm a 85 ccm
a maximálny vek dieťaťa 16 rokov vrátane (rok narodenia 2005 vrátane a vyšší).

1/1.2 Lady – skupina dievčat a žien bez rozdielu objemu motora a veku.

1 /2 Amatér

: rozdeľuje sa na dve výkonnostné rovnocenné skupiny podľa veku jazdcov.
Skupina ohraničená vekom jazdcov. v
a/ : Amatér JUNIOR do 23 rokov – vrátane (rok narodenia 1998 a vyšší).
b/ : Amatér – nad 23 rokov ( skupina ohraničená rokom narodenia 1982 – 1997 vrátane).

– môže sa jej zúčastniť jazdec, ktorého jazdecké schopnosti nie sú
vhodné pre vyššiu výkonnostnú skupinu a jazdec, ktorý
v predchádzajúcich ročníkoch nebol zapísaný vo vyššej výkonnostnej skupine a podľa dohodnutých postupových kľúčov v predchádzajúcich ročníkoch ani nepostúpil do vyššej skupiny. Jazdec štartujúci v danej skupine zodpovedá za správny zápis a správne odštartovanie vo svojej skupine. Jazdec sa môže zapísať
iba do skupiny, ktorá odpovedá podľa veku. Jazdec mimo uvedeného veku sa môže zapísať do ktorejkoľvek vyššej skupiny v závislosti na veku výkonnosti a postupovom kľúči.
Prechod zo skupín počas sezóny je možný iba so súhlasom JURY.
Licencia SMF nie je smerodajná pre zápis v skupine Amatér a má iba informatívny charakter a neprihliada sa na zápis v danej skupine (v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC).

1 /3 Hobby – skupina jazdcov ohraničená rokom narodenia 1982 až 2004(vrátane).

– jazdec, ktorý v predchádzajúcich ročníkoch postúpil postupovým kľúčom na daný rok zo skupiny amatér, v predchádzajúcich ročníkoch bol zapísaný v skupine Hobby a nezúčastnil sa podujatí CC v skupine Profi. Licencia SMF nie je smerodajná pre zápis v skupine Hobby a má iba informatívny charakter a neprihliada sa na zápis v danej skupine (v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC).

1 /4 Profi – jazdec s licenciou terénnych motocyklových podujatí, taktiež jazdec, ktorý v predchádzajúcich ročníkoch postúpil postupovým kľúčom z nižšej skupiny
(v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC).

1 /5 Veterán – osoba nad 40 rokov, vrátane, ( rok narodenia 1972 až 1981 vrátane).

1 /6 Super veterán : – osoba nad 50 rokov, (do roku narodenia 1971 vrátane a nižší).

V skupinách Amatér a Amatér junior je jazdec priradzovaný podľa veku. Štart vo viacerých skupinách nie je možný. .
Jazdec, ktorý doposiaľ nejazdil CC a jeho výkonnosť nie je známa, ako aj ktoríkoľvek z jazdcov si vedúci klubov alebo JURY vyhradzujú právomoc preradiť jazdca na základe dosiahnutých výsledkov do vyššej skupiny.

Jazdci s trvalým pobytom mimo Košický a Prešovský kraj, budú zaradení do skupiny Profi okrem skupiny Lady a Dorast 50, 65 a 85 ccm. Jazdcom mimo uvedených regiónov sa body do celkových výsledkov nezapočítavajú. Ocenenie a body dostáva iba za dané podujatie.
Jazdec, ktorý sa vedome prihlási do nižšej výkonnostnej skupiny, bude mať celkové body za podujatie anulované. Do postupového kľúča sa mu započítavajú.

2 . MOTOCYKEL :

Môže byť použitý Enduro alebo motokrosový motocykel zodpovedajúci technickým predpisom pre Enduro alebo motokros. Nemusí mať EVČ (ŠPZ), technický alebo športový preukaz (osvetlenie je doporučené). Môžu byť použité enduro alebo motokrosové pneumatiky.

3. HODNOTENIE:

a) Na každom podujatí CC
Hodnotia sa dve rozjazdy bodovým systémom bez ohľadu na dosiahnuté časy. Hodnotení sú iba jazdci, ktorí prejdú cieľom a budú odmávnutí.
Jazdec musí odjazdiť min. 2/3 kôl vedúceho jazdca, inak je neklasifikovaný /platí iba pre triedu Profi a Hobby/. Ak jazdec predčasne opustí trať, musí to jazdec alebo jeho doprovod oznámiť JURY alebo časomiere. Jazdec musí prejsť cieľom do dvojnásobku minút priemeru kôl prejazdu vedúceho jazdca, inak môže byť jazdec odstavený z trate povereným maršálom, vlajkárom, členom JURY alebo riaditeľom podujatia. Tankovanie ako aj výmena väčších mechanických častí motorky je možná iba v priestore depa za použitia podložky.
Jazdec musí byť prejazdom cieľom mávaný a musí ho prejsť silou motora.
Pohár najrýchlejšieho jazdca získava jazdec v skupine profi ktorý je celkovým víťazom.

( MIESTO/BODY )

l. miesto 25 bodov, 2. miesto 22 bodov, 3. miesto 20, 4 miesto 18 bodov, 5. miesto 16 bodov, 6. miesto 15 bodov, 7. miesto 14 bodov, 8. miesto 13 bodov, 9. miesto 12 bodov, 10. miesto 11 bodov, 11. miesto 10 bodov, 12. miesto 9 bodov, 13. miesto 8 bodov, 14. miesto 7 bodov, 15. miesto 6 bodov, 16. miesto 5 bodov, 17. miesto 4 bodov, 18. miesto 3 bodov, 19. miesto 2 bodov, 20. miesto 1 bodov, 21. miesto 0.

b) Postupový kľúč

Po každom ukončenom ročníku na zasadnutí organizátorov sa určí počet postupujúcich jazdcov. Počet jazdcov, formu postupového kľúča si určujú vedúci klubov. Po určení postupujúcich, alebo aj zostupujúcich jazdcov sa bude prihliadať na výkonnosť jednotlivých jazdcov v uplynulom ročníku so snahou vytvoriť skupiny s približne rovnakou výkonnosťou jazdcov jazdiacich v daných skupinách.

c) Schvaľovanie, uznesenia a organizácia CC

Akékoľvek schvaľovanie podmienok podujatí, doby rozjázd, postupový kľúč, rozhodnutia v organizovaní CC a hlasovanie, prináležia iba prezidentom /prípadne ním poverená osoba/ klubov, ktorí sú organizátorom ako aj riaditeľom podujatia CC 2021. Prijímajú všetky rozhodnutia hlasovaním s nadpolovičnou väčšinou, ktoré sú záväzne pre CC a nadobúdajú platnosť formou zápisnice.
Usporiadateľ je povinný striktne dodržiavať schválené predpisy CC ako aj uznesenia JURY.

4. TRAŤ :

Dĺžka trate je volená podľa možnosti usporiadateľa s možnosťou rozdelenia podľa obťažnosti ako aj výkonnosti skupín. Priemerná rýchlosť na trati v rámci bezpečnosti by nemala prekročiť 55. km/hod.
– (ENDURO)
Minimálna šírka trate pre lesné úseky je 1 m, môže byť max len na 5 percentách celkovej dĺžky, aby bolo umožnené rýchlejším jazdcom obiehanie. Musí byť vyznačená terčmi alebo šípkami. V sporných miestach, na miestach s min. šírkou a na motokrosovej časti
páskami po obidvoch stranách trate, tak aby nemohlo dôjsť k skráteniu trate.
– (MOTOKROS)
Pre motokrosovú časť minimálna šírka trate v najužšom mieste je 5 m. Prejazdová výška medzi prekážkou a traťou min. 4 m. Dvojité a trojité skoky sú zakázané.
Vzdialenosť medzi vrcholmi skokov min. 35 m. Trať musí byť zjazdná za každého počasia.
Odporúča sa použiť balíky slamy alebo iné materiály na obalenie stĺpov, kameňov a nebezpečných miest. Spomaľovacie rolety podľa dohody. Pneumatiky slúžiace na ohraničenie krajov trate nesmú byť zakopané. Kolíky by mali mať max. výšku 50- 55 cm a nabité pod uhlom v smere jazdy.
Trať podujatia nepodlieha schvaľovaniu, ale v záujme bezpečnosti jazdcov technické úseky ako aj celkovú trať si hlavný technický a športový komisár, spoločne s usporiadateľom podujatia osobne prejdú do piatku daného týždňa konania podujatia. Každý usporiadateľ volí trať v rámci svojich možností vzhľadom na stav, ktorý mu poskytujú okolnosti a možnosti s ohľadom na súkromné vlastníctvo pozemkov, chránené krajinné oblasti a ďalšie okolnosti súvisiace s miestopisom trate.

5. TRÉNING, ŠTART A PRIEBEH SÚŤAŽE

Štart je pevný zo štartovej čiary s vypnutým motorom bez štartovacej rampy (z hľadiska bezpečnosti a zamedzenia hromadného stretu jazdcov v zatáčke) s výnimkou Dorastu a Lady.
Spôsob štartu / okrem LADY a dorast/
Jazdec pri pokyne na štart štartovacou tabuľkou 15 sek, je povinný zodvihnúť obe ruky hore do výšky ramien a držať ich v tejto polohe až do doby pokynu na štart bielou vlajkou. Pohyb rúk smerom k riadidlám v čase po pokyn vlajkou sa štart považuje za predčasný. Pri štarte je zakázané, aby jazdci podkladali akékoľvek predmety pod kolesá motorky. Za porušenie zákazu bude jazdec penalizovaný až po vylúčenie podľa rozhodnutia JURY. Každe rozhodnutie Jury na danom podujatí je individuálne a neporovnateľné a člen JURY vystupuje ako nestranná osoba a neháji pri tomto záujmy jazdcov svojho klubu. Zakazuje sa štartovať na štartovom rošte motocykel zo servisného kovového motocyklového stojana.
Umožňuje sa športovcom pod 170 cm telesnej výšky používať drevený alebo plastový schodík vysoký do 25 cm. Ak má jazdec problém s motorkou a musí štartovať s naštartovaným motorom, bude mu to pod podmienkou štartu ako posledného po odštartovaní jazdcov zo štartovej čiary na pokyn štartéra. Ak sa jazdec nedostaví na štart v danom čase a štartuje dodatočne bez vedomia JURY je diskvalifikovaný.
Štart mimo štartovej čiary je zakázaný a trestá sa vylúčením v danom kole. Chybný štart sa signalizuje červenou vlajkou a štart sa opakuje. Ak pri predčasnom štarte nie je možné štart opakovať, jazdec s predčasným štartom bude penalizovaný 180 sek. Riaditeľ pretekov (príp. ním poverená osoba) má právo z naliehavých bezpečnostných dôvodov, alebo z dôvodov vyššej moci zastaviť jazdu predčasne alebo zrušiť časť jazdy príp. celé podujatie. Toto rozhodnutie je signalizované červenou vlajkou alebo ústnym spôsobom od hlavného rozhodcu alebo členov JURY!
Ak sa rozjazda preruší do 50% predpísaného času jazdy, rozjazda sa opakuje do 30 min. od prerušenia. Ak sa rozjazda preruší po viac ako 50% predpísaného času, považuje sa za ukončenú a započítava sa do výsledkov. V takom prípade sa za výsledné poradie berú výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom prejazde od prejazdu vedúceho jazdca danej skupiny.
Samotná súťaž pozostáva z dvoch rozjázd z ktorých nadobudnuté body sa sčítajú. Pri rovnosti bodov sa prihliada na umiestnenie v druhej rozjazde (v celkovom hodnotení na počet lepších umiestnení). Zoznamovací tréning nie je povinný, ale je v záujme každého jazdca, aby ho absolvoval v predpísanom čase a vo svojej skupine. V prípade ak má usporiadateľ pripravenú tréningovú trať, jazdci absolvujú iba zavádzacie kolo pred štartom a trať si môžu prejsť iba peši.
Štart v inej skupine je možný ak jazdec uhradí zápisné v danej skupine, bude dodržaná bezpečnostná prestávka min. 30 minút medzi jeho dvoma štartami rozjázd a bude to dovoľovať časový harmonogram . Jazdec je povinný byť pripravený vo vyčkávacom priestore 10 min. pred svojim časom štartu. Jazdec môže požiadať o zdržanie štartu zo zdravotných alebo technických dôvodov max. 5 minút. Čas plynie od doby opustenia posledného jazdca z vyčkávacieho priestoru. Ak štartér nie je požiadaný o pozdržanie štartu z vyššie uvedených dôvodov dá pokyn k štartu bez ohľadu na neprítomnosť jazdcov (pokiaľ štart danej skupiny súhlasí s predpísaným časom štartu alebo je omeškaný štart). Umiestnenie na štartovom rošte je voliteľné podľa príchodu do vyčkávacieho priestoru. Po zaujatí miesta na štartovnom rošte jazdec zotrvá na svojom mieste až do doby štartu. Skúšanie štartu po príchode na štartovú čiaru, vozenie sa na štarte a jeho priestore je zakázané a po porušení zákazu bude jazdec penalizovaný až po vylúčenie.
Po zoradení jazdcov na štartovom rošte štartér ukáže tab. 15 sek. a ukazuje ju celých 10 sek., následne 5 sek. a pokyn k štartu nastáva medzi 4 – 7 sekundou zodvihnutím vlajky. Jednotlivé triedy majú stanovený čas jazdy. Po odjazdení predpísaného času sa vedúcemu jazdcovi a následne každému jazdcovi ukazuje tab. 1 /okrem skupiny Dorast a LADY/ kolo do príjazdu vedúceho jazdca. Pre skupinu dorast 50 – 65 a 85 ccm platí čas rozjazdu 15 min. plus 2 kolá. Pre skupinu LADY môže byť čas rozjazdy po dohode 12 min. plus 1 kolo,
Tab. 1 kola je možné signalizovať skôr ak vedúci jazdec prechádza cieľom 1/3 času jedného kola. Následne sú všetci jazdci odmávaní šachovnicovou vlajkou. Ak uplynula doba danej jazdy a technický a športový komisár alebo člen JURY neukazujú tab. 1 kola/ako vjazd do posledného kola/ alebo nemávajú jazdcov šachovnicou , považuje sa za plnohodnotné signalizovanie na svetelnej tab. 1. kolo alebo cieľ v podobe 9999.
Pre dorast 50ccm usporiadateľ pripravuje samostatnú skrátenú trať ktorá môže byť samostatne umiestnená a vyhodnotenie jazdcov môže byť vykonané ručným zápisom časomierou alebo hlavným rozhodcom.
Ak usporiadateľ pripraví tréningovú trať, nemusí vypísať tréning podľa tried. V takom prípade pred štartom prvej rozjazdy, jazdci absolvujú zavádzacie kolo.
Ak je jazdec upozornený komisárom alebo členom JURY na technickú poruchu alebo nedostatok, je povinný vykonať opatrenia na odstránenie nedostatku do nasledujúceho štartu, ak to umožnia dané okolnosti na podujatí.
Tankovanie ako aj výmena väčších mechanických častí motorky je možná iba v priestore depa za použitia podložky. Jazdec musí byť prejazdom cieľom odmávaný a musí ho prejsť silou motora.
Ak sa jazdec alebo jeho doprovod bude slovné vyhrážať alebo fyzicky napádať členov JURY, maršalov alebo spolujazdcov, nebude mu umožnený zápis a štart v žiadnom z podujatí a ročníkov Cassovia cupu.Každe rozhodnutie o penalizácii na danom podujatí je neporovnateľne

6. PRIESTOR ŠTARTU :

Šírka trate na štartovej čiare by mala dovoliť radu min. 40 jazdcov. Musí byť 1 meter pre každý motocykel. Ak je počet jazdcov väčší je dovolený štart z druhej rady. Poradie na štarte si jazdci volia podľa príchodu do vyčkávacieho priestoru. Vzdialenosť medzi štartovacou čiarou a prvou zákrutou sa odporúča 50 – 100 m.
Prvá zákruta by mala byť pozvoľná a min. 6 m široká na vytvorenie poradia s ohľadom na bezpečnosť jazdcov.

7. PREJAZDOVÁ A TAJNÁ PREJAZDOVÁ KONTROLA :

Usporiadateľ môže vytvoriť prejazdovú alebo tajnú prejazdovú kontrolu. Táto kontrola nie je povinná pre usporiadateľa, ale je doporučená. V takejto kontrole bude zaznamenaný prejazd jazdca bez zastavenia sa, za účelom zamedzenia skracovania si trate. V prípade podozrenia na skrátenie trate, alebo protestu sa vykoná kontrola počtu prejazdov a ak má jazdec vynechaný záznam, príp. viac záznamov, jazdec je diskvalifikovaný.

8. VYHODNOTENIE PODUJATIA :

Jazdcom sa zaznamenávajú jednotlivé prejazdy a umiestnenie sa v daných kolách. Následne sa jednotlivé umiestnenia obodujú a body sčítajú. Jazdec s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom. Dosiahnuté výsledky jednotlivých jazdcov sú k nahliadnutiu u hlavného časomerača, príp. ak je to technicky možné, sú oznámené jazdcom vývesným spôsobom.
Protesty proti dosiahnutým výsledkom je možné riešiť iba cez JURY a riaditeľa podujatia zapísaním v knihe protestov. Ak jazdec bude osobne konfrontovať a obťažovať časomieru môže byť penalizovaný až po vylúčenie z podujatia. Ak počas podujatia, alebo 20 min. po zverejnení celkových neoficiálnych výsledkov jazdci nedoručia JURY protest, považuje sa podujatie za ukončené.
Celkové výsledky CC 2021 sa po spracovaní zverejnia na internetovej stránke priebežne.

Prvé podujatie nového usporiadateľa Cassovia cupu je nulté podujatie.
Nulté podujatie sa do celkových výsledkov nezapočítava.
Jazdec priamo zodpovedá za zverený a prenajatý čip ktorý prevezme pri zápise a je povinný tento čip na konci podujatia vrátiť. V prípade straty je povinný uhradiť čip v hotovosti poskytovateľovi časomiery a nebude mu umožnený ďalší zápis a štart na ďalšom podujatí až do vyriešenia straty.

9.DEPO:

V blízkosti trate môže usporiadateľ vytvoriť depo za účelom tankovania paliva a opráv na motocykli. Ak nie je v blízkosti trate vytvorené depo, za depo sa považuje parkovisko jazdcov. Pri tankovaní paliva a opravách motocyklov je jazdec povinný použiť podložku na zamedzenie znečistenia a kontaminácie životného prostredia. Za porušenie tohto predpisu jazdcovi hrozí pokuta 33 € a viac za každé napomenutie usporiadateľom (tieto peniaze usporiadateľ použije na odstránenie následkov na životnom prostredí), alebo až diskvalifikácia jazdca a bude znášať všetky náklady spojené s porušením tohto nariadenia.
V prípade kontroly od štátnych orgánov jazdec plné preberá na seba zodpovednosť za zistené porušenia ako aj dôsledky a sankcie od týchto orgánov.
V depe ako aj v parkovisku jazdcov platí prísny zákaz vozenia sa na štvorkolke, motorkách okrem jazdcov pripravujúcich sa na štart príp. jazdcov ktorý práve ukončili rozjazdu alebo tréning, pričom musí jazdec obmedziť rýchlosť na minimum. Za porušenie tohto nariadenia môže byť jazdec potrestaný až po diskvalifikáciu, pričom zodpovedá aj za svoj doprovod.
– pri výjazde z depa musí jazdec zastaviť, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný;
– v depe, ako aj na celom priestranstve organizátora podujatia platí prísny zákaz umývania motoriek saponátom ako aj vodou, vzťahuje sa to aj na umývanie motoriek v potoku, rieke alebo jazere; za porušenie tohto nariadenia bude jazdec okamžite diskvalifikovaný a bude znášať všetky náklady spojené s porušením tohto zákazu;

10. JAZDA MIMO TRATE, SKRÁTENIE TRATE, ALTERNATÍVNE PREJAZDY PREKÁŽOK TRATE A CUDZIA POMOC:

Jazdci sú povinný jazdiť iba po vyznačených tratiach v smere jazdy. Jazda v protismere a jazda mimo trate za účelom skrátenia si trate je zakázaná a trestá sa 240 sekúnd až po vylúčenie jazdca na základe rozhodnutia komisie. Každe rozhodnutie Jury na danom podujatí je individuálne a neporovnateľné a člen JURY vystupuje ako nestranná osoba a neháji pri tomto záujmy jazdcov svojho klubu. Za skrátenie trate sa považuje aj úmyselný prejazd za pásku a jazda vonkajšou a vnútornou časťou mimo trate za účelom vynechania prekážky sťaženého prejazdu traťou alebo obehnutia jazdcov. Jazdec je povinný po opustení trate vrátiť sa v približnom mieste späť na trať a nesmie vynechať časť úseku, prekážku a tým sa zvýhodniť .
V prípade porušenia bude jazdec penalizovaný až diskvalifikovaný o čom rozhodne Jury. Ak usporiadateľ vytvorí alternatívu pre obchádzku prekážky, jazdec si môže zvoliť verziu podľa uváženia a použiť ľahšiu možnosť obchádzky, alebo použiť obťažnejší prejazd cez prekážku. V takom prípade jazdcovi cez prekážku nesmie nikto pomáhať, okrem povereného maršala, ktorý spriechodní prekážku, inak bude diskvalifikovaný. Ak prekážku nedokáže prejsť je povinný použiť pripravenú obchádzku.

11. ZÁPISNÉ :

Na zaplatenie zdravotného zabezpečenia, poplatkov za používanie lesných ciest, nákladov spojených s údržbou trate je potrebné, aby jazdec zaplatil pri preberaní zápisné odsúhlasené a potvrdené zápisnicou zo sedenia klubov. V zápisnom má jazdec zabezpečené teplé jedlo a nápoj. Zápisné pre rok 2021 je :
– Dorast 50ccm – 20 €
– Dorast 65ccm, 85 ccm , Lady – 30 €
– ostatné skupiny – 30€

Zápisné nebude jazdcom vrátené za žiadnych okolností

12. ŠTARTOVÉ ČÍSLA :

Jazdec dostane pri zápise pridelené štartové číslo, ktoré je platné počas celej sezóny a je nemenné. Štartové číslo držiteľov licencii SMF nie je prioritné. . Jazdec plne zodpovedá za ich viditeľnosť, správnosť, čitateľnosť a veľkosť /min. rozmer čísel je. 1,5 cm, hrúbka, výška 14 cm a šírka 5 cm/. Číslo musí byť kontrastné k podkladu. Farba čísla biela, alebo čierna.číslo musí byť zreteľne ohraničené bez prelínania sa z podkladom.
Farba podkladov je doporučená fialová, biela, čierna, zelená, modrá. Ak jazdec bude upozornený na tvar čísel, kontrastnosť podkladu a čísel je povinný do ďalšieho podujatia vykonať nápravu, inak mu nebude umožnený štart. Skupina Amatér JUNIOR a Amatér bude povinne odlíšená predným farebným podkladom nasledovne:
-Amatér JUNIOR – čierny podklad a biele číslo;
-Amatér – červený podklad a biele číslo;

13. ČASOVÝ HARMONOGRAM :

Časový harmonogram je vyvesený na každom podujatí CC a časové zmeny sú vopred oznámené jazdcom vývesným spôsobom a upravujú sa podľa priebehu súťaže. Jazdec zodpovedá za svoj čas štartu a je povinný sledovať zmeny času štartu ako aj informácie ktoré budú zverejnené na informačnej tabuli vývesným spôsobom.
– Orientačné doby rozjázd jednotlivých skupín ktoré sa operatívne môžu upravovať
– Dorast : 15 min + 2 kola
– LADY : 15 min + 2 kolá
– Amatér : 20 min + 1 kolo
– Hobby : 30 min + 1 kolo
– V : 25 min + 1 kolo
– SV : 20 min + 1 kolo
– Profi : 35 min + 1 kolo
– doba jednotlivých časov rozjázd je orientačná a môže sa čiastočne meniť podľa dĺžky času kola podľa časov dosiahnutých v tréningu aby sa zamedzilo predĺženiu rozjazdy.

14. PREBERANIE A ZÁPIS :

Jazdec sa v deň zápisu dostaví na zápis do 9 hodiny. Svojim podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte vyjadrí súhlas s podmienkami podujatia danými usporiadateľom a zaväzuje sa dodržiavať dané predpisy podujatia CC ktoré sú zverejnené na internetovej stránke a taktiež môžu byť vyvesené v deň podujatia na vývesnej tabuli. Zmeny v predpisoch jazdec obdrží ako vykonávacie nariadenie pri zápise oproti svojmu podpisu a sú nadradené schválenému šport.poriadku.

14. a,: PODMIENKY ÚČASTI MLADISTVÉHO :

Osoba zodpovedná za mladistvého jazdca je podpísaná v prezenčnej listine a svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami podujatia CC. Táto osoba, ako zákonný zástupca je prítomná počas celého podujatia a je zodpovedná aj za doprovod jazdca. Pokiaľ doprovod zabezpečuje osoba iná ako rodič, musí byť staršia ako 18 rokov a musí predložiť notárom overené splnomocnenie od rodiča.

15. PROTESTY a VYLÚČENIE,

Protest predkladá jazdec osobne písomnou formou JURY, alebo riaditeľovi pretekov, ktorá následne zapíše protest do knihy protestov. Následne o proteste rozhodne a následne informuje protestujúceho o verdikte JURY a vyjadrenie JURY sa zapíše do knihy protestov.
Ak je protest neoprávnený, daný poplatok ostáva vo fonde CC a použije sa na spoločné účely.
Ak počas podujatia alebo 20 min. po zverejnení celkových neoficiálnych výsledkov jazdci nedoručia JURY protest, považuje sa podujatie za ukončené.
Celkové výsledky CC 2021 sa po spracovaní zverejnia na internetovej stránke priebežne.
Protesty proti dosiahnutým výsledkom je možné riešiť iba cez JURY a riaditeľa pretekov. Pri oficiálnom proteste sa hradí za protest suma 20 €. Ak je protest opodstatnený poplatok bude jazdcom vrátený.
Ak jazdec alebo doprovod bude osobne konfrontovať a obťažovať časomieru môže byť penalizovaný až po vylúčenie z podujatia.
Jazdec je vylúčený pokiaľ: -ak preukázateľné úmyselne ohrozil alebo narazil do jazdca idúceho pred ním alebo mal snahu úmyselne ho blokovať alebo ohroziť.
– ak neuposlúchol pokyn traťového maršala alebo osobu poverenú organizátorom
– ak nevhodne komentoval výklad alebo upozornenie rozhodcu alebo člena komisie
– ak jeho bezpečnostná výstroj alebo stav motocykla nespĺňa dané predpisy
– ak úmyselne jazdec alebo jeho doprovod deň pred podujatím alebo v deň podujatia alebo v iný deň poškodzoval trať, okolie súvisiace s traťou alebo jazdí mimo vyhradenú trať.

16. VÝKLAD PREDPISOV :

Výklad predpisov prináleží rozhodcovskej komisii (JURY), ktorá vychádza z predpisov vytvorených pre CC 2021

17. ROZHODCOVSKÁ KOMISIA A ZÁSTUPCA JAZDCOV.

Pre každé podujatie je vytvorená komisia ( JURY ) , ktorá pozostáva z 3 členov, z ktorých 1 člen je domáci usporiadateľ, 1 veduci z iných klubov a hlavný rozhodca s hlasovacím právom.Ich úlohou je dohliadať a organizovať priebeh súťaže, min. jeden je prítomný počas zápisu jazdcov a počas celej súťaže pri rozhodcovi . Riešia protesty jazdcov, finančné pokuty ,diskvalifikáciu a anulovanie bodov.
JURY : – predseda : Raditeľ preteku (na základe uznesenia komisie mení a upravuje
výsledky., prináleží mu výklad predpisov) – má hlasovacie právo
-člen : – šéf z ineho klubu
-člen : – šéf z ineho klubu
Usporiadateľ podujatia je zároveň riaditeľom podujatia
JURY sa môže zúčastniť zástupca jazdcov – bez hlasovacieho práva
Zástupca jazdcov : preberá a tlmočí podnety jazdcov, ktoré predkladá na sedení klubov a na danom podujatí. Následne spätne tlmočí prijaté uznesenie k danému podnetu.

Kontakt pre písomné podnety na zástupcu jazdcov :

p.Erdelyi : edmundlezec@gmail.com

18. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA :

Za zvláštne ustanovenia sa považujú oficiálne predpisy CC 2021 príp. doložené vykonávacie nariadenia

19. SIGNALIZÁCIA :

Na signalizáciu počas podujatia CC 2021 sa používajú tieto znamenia:
Mávnutie bielou vlajkou : – vodorovný pohyb – vypnutie motora
– od zeme nahor- štart
Ukázanie žltej vlajky – nebezpečenstvo ,spomaľ
Mávanie žltou vlajkou – bezprostredné nebezpečenstvo spomaľ , príp. zastav( na slovný
Pokyn maršala jazdci sú povinný ostať stáť)
– pri pokynoch touto vlajkou platí zákaz predbiehania sa(hrozba vylúčenia)
Červená – opakovaný štart, zrušenie rozjazdy
Čierna s číslom- vylúčenie jazdca podľa št. čísla.
Tabuľka 1 – prejazd posledným kolom
Šachovnica -cieľ
Jazdec je povinný rešpektovať pokyny, ktoré sú mu signalizované a dodržiavať ich.

20. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY :

Každý jazdec je povinný používať výstroj chrániacu jeho zdravie a bezpečnosť –
Bez týchto prvkov jazdcovi nebude umožnený štart:
– okuliare
– rukavice
– nepoškodená prilba / príp. prilba odsúhlasená JURY/
– chránič hrudného koša
– chránič kolien
– jazdecké čižmy
– chránič lakťov ( pokiaľ ich jazdec nemá , musí mať dlhý rukáv)
– u detí ľadvinový pas
Doporučený nákrčník (nie je povinný)
Na motorke je jazdec povinný mať:
– chránič kovových a mechanických častí volantu
– páčky ukončené guľkou ( na jeden pretek max. ukončené lep páskou)
– plné zakončenie koncov volantu
– viditeľné štartové čísla. Ak pri postavení na štartovom rošte bude jazdec upozornený na technický nedostatok je povinný túto závadu odstrániť do ďalšieho štartu. Ak jazdec technickú chybu neodstráni do ďalšieho štartu, nebude mu umožnený štart. Jazdec je povinný bez pripomienok a komentárov uposlúchnuť napomenutie, upozornenie usporiadateľom, maršalom alebo rozhodcom, v opačnom prípade môže byť vylúčený z rozjazdy, tréningu alebo podujatia

21. ZÁKLADNÉ POKYNY PRE USPORIADATEĽA

Usporiadateľ voľného podujatia CC 2021 na základe vyberania štartovného od jazdcov zabezpečuje:
– plne kvalifikovane zdravotné zabezpečenie
– vyznačenia trate
– parkovisko jazdcom
– WC
– Ozvučenie
– Tréningový priestor podľa možností
– Ceny pre min. 3 jazdcov v každej skupine
– Vyznačenie príjazdových ciest
– Slávnostné odovzdanie cien
– Občerstvenie v areály podujatia ale v dostatočnej vzdialenosti od trate
– Traťových maršalov
– Časomieru
– Rozhodcovskú komisiu JURY
– usporiadatelia sú povinní riadiť sa a dodržiavať tieto predpisy pre organizované tréningy
motocyklových podujatí CASSOVIA CUP 2021

Tento športový poriadok bol vytvorený na základe podmienok CC 2021 a bol prijatý uznesením klubov a zápisnicou a po odsúhlasení nadobúda právoplatnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke ako oficiálny predpis podujatí CASSOVIA CUP 2021

– vypracoval : GREGA Vladimír

Schválené hlasovaním odsúhlasené zápisnicou sedenia klubov dňa : 9.6.2021

O autorovi

Miloš Sekerák:

komentáre 2

 1. Slavomír

  15. júna 2020
  Odpovedať

  Rád by som podotkol jeden problém, ak jazdec je zodpovedný za vzniknuté škody tretej strane (diváci), tak nech sa zamedzí ich vstup motorovými vozidlami do priestorov depa. Je to na každom usporiadaní CC kde diváci automobilami v depe blokujú ako výjazd aut jazdcov tak aj samotných motocyklov.
  Ďakujem

 2. Ľubo Gaľa

  16. júna 2020
  Odpovedať

  Čo sa týka ohrozenia či poškodenia majetku divakov tretej strany áut... Problém je s tým že hoc je vyhradené parkovanie pre divákov trepu sa s autami do depa a nemajú problém zaparkovať rovno až pri trati riešenie by mohlo byť od organizátora postaviť na vstup človeka ide auto dodávka vezie motorku ideš do depa nevezie tam je parkovanie pre divákov už neraz sa mi stalo že prídem z rozjady do depa a pod svojím stanom mám zaparkované auto nejakého dementa, keď už mi jazdci máme dávať akože pozor na divákov a ich majetok tak treba zaviesť určite pravidlá aj pre prizerajúcich alebo konať podujatia bez divákov ale potom by ste zas nezarabali na bufetoch....

Chceli by ste vyjadriť svoj názor?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Pridaj komentár